Chính Sách Bảo Mật

1. Giới Thiệu Về Chính Sách Bảo Mật

1.1. TobaCare luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý Khách. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

1.2. Trong quá trình giao hàng cho Quý Khách, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng những dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

1.3. Chính Sách Bảo Mật này được lập để Quý Khách biết về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và tiếp nhận trong quá trình cung cấp Sản Phẩm hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng cho Quý Khách. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Điều quan trọng là Quý Khách phải đọc Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi gửi đến trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách để Quý Khách có thể nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

1.5. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “ TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TobaCare” HOẶC NHỮNG NỘI DUNG TƯƠNG TỰ ĐƯỢC THỂ HIỆN TẠI TRANG ĐĂNG KÝ CỦA TobaCare, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VÀ HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ ĐÃ ĐƯỢC MÔ TẢ VÀ QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

1.6. Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện trong tương lai sẽ được đăng trên trang này, và chỉ áp dụng đối với những thay đổi quan trọng (khi thích hợp và/hoặc được cho phép theo quy định pháp luật) sẽ được thông báo cho Quý Khách khi Quý Khách tiếp tục truy cập vào Nền Tảng hoặc ủng hộ mua hàng, bao gồm cả việc đặt Đơn Hàng trên Nền Tảng, sẽ cấu thành việc Quý Khách xác nhận và chấp nhận đối với những thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính Sách Bảo Mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này.

1.7. Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác được áp dụng có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách bởi chúng tôi và không nhằm mục đích vô hiệu hóa các điều khoản đó trừ trường hợp được quy định cụ thể khác đi.

1.8. Quý Khách có thể vào Nền Tảng và lướt qua các nội dung trên đó mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, Quý Khách sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản nếu Quý Khách muốn sử dụng Dịch Vụ.

2. Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập Từ Quý Khách

2.1. Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào, dù được ghi lại dưới dạng hữu hình hay không, từ đó danh tính của một cá nhân được thể hiện rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý và trực tiếp bởi cá thể nắm giữ thông tin hoặc khi được sắp xếp với thông tin khác sẽ, trực tiếp hoặc gián tiếp, chắc chắn định danh được một cá nhân.

2.2. Trong quá trình Quý Khách sử dụng Nền Tảng và sử dụng Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách, bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau:

(a) Dữ liệu liên lạc như tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại;

(b) Dữ liệu tài khoản như tài khoản ngân hàng và chi tiết thanh toán;

(c) Dữ liệu giao dịch như chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán được gửi đến và đi từ Quý Khách cũng như các chi tiết khác về các sản phẩm và Dịch Vụ mà Quý Khách đã mua hoặc có được thông qua Nền Tảng;

(d) Dữ liệu hồ sơ như tên người dùng và mật khẩu, dữ liệu về mua hàng hoặc đơn đặt hàng của Quý Khách, sở thích, phản hồi và trả lời khảo sát của Quý Khách;

(e) Dữ liệu sử dụng như thông tin về về việc sử dụng Nền Tảng của Quý Khách, sản phẩm và Dịch Vụ hoặc việc Quý Khách xem bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng;

(f) Dữ liệu về vị trí như khi Quý Khách chụp và chia sẻ vị trí của Quý Khách với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Nền Tảng;

(g) Dữ liệu về tiếp thị và truyền thông như sở thích của Quý Khách trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các sở thích giao tiếp của Quý Khách.

2.3. Trong quá trình Quý Khách sử dụng Nền Tảng và Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách trong các trường hợp sau:

(a) Khi Quý Khách tạo một tài khoản với chúng tôi;

(b) Khi Quý Khách mua bất kỳ Sản Phẩm nào có sẵn trên TobaCare.com;

(c) Khi Quý Khách ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dung khởi tạo được tải lên trên Nền Tảng;

(d Khi Quý Khách sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền Tảng;

(e) Khi Quý Khách đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của chúng tôi;

(f) Khi Quý Khách tham gia một cuộc thi, đợt khuyến mãi hoặc khảo sát;

(g) Khi Quý Khách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ hoặc ứng dụng khác như Facebook hoặc Google;

2.4. Quý Khách phải gửi dữ liệu cá nhân một cách chính xác và không gây nhầm lẫn và Quý Khách phải cập nhật dữ liệu thường xuyên và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu những tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do Quý Khách cung cấp như một phần của quy trình xác minh thông tin khách hàng của chúng tôi.

2.5. Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách nếu Quý Khách tự nguyện gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc theo quy định khác trong Chính Sách Bảo Mật này. Trong trường hợp Quý Khách không gửi dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó thu hồi sự chấp thuận của Quý Khách đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách, chúng tôi không thể cung cấp cho Quý Khách Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng.

2.6. Quý Khách có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Quý Khách gửi cho chúng tôi bất cứ lúc nào như được mô tả.

3. Sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân

3.1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý Khách có thể được chúng tôi sử dụng cho các mục đích nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung sau đây:

(a) Để tạo điều kiện cho Quý Khách sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng,

(b) Để trả lời các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Quý Khách trực tiếp hoặc thông qua các công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài của chúng tôi;

(c) Để xử lý các đơn đặt hàng Quý Khách gửi qua Nền Tảng (các khoản thanh toán Quý Khách thực hiện thông qua Nền Tảng cho các Sản Phẩm mà được bán bởi chúng tôi hay nhà bán hàng thứ ba, sẽ được xử lý bởi bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi);

(d) Để vận chuyển và giao các sản phẩm mà Quý Khách đã mua thông qua Nền Tảng được bán bởi chúng tôi. 

(e) Để cập nhật cho Quý Khách về việc giao sản phẩm, bất kể sản phẩm được bán thông qua Nền Tảng bởi chúng tôi và cho mục đích chăm sóc khách hàng;

(f) Để quản lý tài khoản của Quý Khách mở tại chúng tôi (nếu có);

(g) Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà Quý Khách thực hiện trực tuyến;

(h) Để cung cấp cho Quý Khách những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng Quý Khách có thể thấy hữu ích hoặc Quý Khách đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các Sản Phẩm và Dịch Vụ của Bên bán thứ ba của chúng tôi, với điều kiện là Quý Khách cho biết rằng Quý Khách không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này;

(i) Để hiển thị tên dùng hoặc tên và hồ sơ của Quý Khách trên Nền Tảng;

(j) Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào Quý Khách đã tải lên Nền Tảng.

3.2. Quý Khách có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của Quý Khách để gửi các bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên quan của chúng tôi.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Cưa hàng TobaCare
Địa chỉ liên hệ: 48 Đường Số 1, Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh
Email: Tobacare.com@gmail.com
Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ: 0822-41-0822

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của Vietsunshine Việt Nam

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân TobaCare, hãy gửi e-mail cho TobaCare theo địa chỉ Tobacare.com@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. TobaCare sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên khách hàng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Back to top button